ចាក់ទឹកក្រៅពាងភ្លាត់ស្នៀតធ្វើយ៉ាងម៉េច​ – When Your Plan A Fails

ចាក់ទឹកក្រៅពាងភ្លាត់ស្នៀតធ្វើយ៉ាងម៉េច​ – When Your Plan A Fails


Almost there! Don’t let it spill yet! Are you there? Almost! Hold on! Can’t hold! It’s coming! Oh no! Now, it’s all inside. Wanted to pull it out. What to do now? Hi, everyone. I’m Cath. Imagine wanting a withdrawal, but failed, and this withdrawal method isn’t effective, or the condom breaking or slipping during sex, or forgetting to take emergency contraception (EC), with all these, you’d be losing sleep from worrying about an unplanned pregnancy. Or you wouldn’t know what to do, so you wait to see if your menstrual cycle still happens. You’d light up incense so you’d still have your usual menstruation. Hey, don’t let it reach that level. If these happen, we have a choice. And that is the EC method or the 72-hour pill. This pill is used in case of a broken or slipped condom during sex, a failed withdrawal, unprotected sex, unsteady partner, irregular sex, forgetting to take EC or a rape case. This pill is highly effective within 72 hours after sex, and the sooner you take it, the more effective it is. However, its effectiveness can last up to 5 days. There are two types of emergency contraception (EC). The first one is the EC pill, whereas the other one is the copper IUD. The EC pill consists of two types. They’re uliprisal acetate and levonorgestrel. You can find these pills at pharmacies, and IUD at clinics, e.g. Marie Stopes. The effectiveness of EC varies according to, the time gap between sex and taking it, the types of EC themselves, whether or not you’re breastfeeding a child, menstrual cycle and our weight. The effectiveness of EC pills decreases if our weight is heavy, but this doesn’t apply to the copper IUD. EC pill functions by stopping the outflow ova from the ovary to avoid reproduction. It is a reminder that EC pill is not for abortion. Once you’re pregnant, the EC pill cannot affect the pregnancy. However, EC pill is very effective, so please don’t worry. People have asked me whether or not, EC pill can’t be used frequently. The answer is yes, however if it’s used too often, you might get side affects including irregular menstruation for a period of time. EC pill’s side affects are the same as the normal pills. The affects will fade away within a short time. However, if you’re sexually active, you should consider getting an IUD. It’s cheap, easier and has less hormone. There are many contraceptive methods, and one of them that is easy, is using condoms. It’s cheap and easy to buy. Introducing LifeStyles condoms. The brand comes in many flavors, e.g. Lovetime that helps prolong sex. Not just with various flavors but also with promising quality. LifeStyles condoms are available at Help+ Pharmacy, or you can simply inbox LifeStyles’s Facebook page, or contact the phone numbers to be listed at the end of this video. And if you’re busy, you can also order for a delivery. Can’t get any easier! Thank you, everyone, for watching! If you like this video, don’t forget to “Like” and share, and put “See First” to follow up with my latest videos. And please subscribe if you’re on Youtube. See you next week. Bye!

10 thoughts on “ចាក់ទឹកក្រៅពាងភ្លាត់ស្នៀតធ្វើយ៉ាងម៉េច​ – When Your Plan A Fails

  1. បើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់ចាក់ទឹកក្រៅពាងនោះទេគឺខ្ញុំស្ដាយទឹកខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ចាក់ទឹកក្នុងពាងរហូតហ្មងទោះបីជាខ្ញុំមិនប្រាប់គាត់ ក៏គាត់មិនដែលចាក់ទឹកក្រៅពាងដែរ🤗🤗🤗🤗

  2. ចែខ្ញុំសុំសួរមួយបានអត់ហើយចុះបើមានទំងន់ពីបីខែហើយនៅតែធ្លាក់ ស បានន័យថាយ៉ាងម៉េចជួយប្រាប់ខ្ញុំផង😊

  3. បងបើរួមភេទមុននិងមករដូវ5.6ថ្ងៃតើអាចមានកូនដែរទេ?

  4. ចុះបងបេីចាក់ទឹកដាក់លេីពោះរបស់ដៃគូរតេីអាចមានកូនអត់បង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *